จำนวนบุคลากรในระบบ

แยกตามกลุ่มสาระ

ลำดับ กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม
1ภาษาไทย50244294
2คณิตศาสตร์135250385
3วิทยาศาสตร์172360532
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม122207329
5สุขศึกษา และพลศึกษา13435169
6ศิลปศึกษา6750117
7การงานอาชีพ และเทคโนโลยี177202379
8ภาษาต่างประเทศ67255322
9กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน202747
รวม 944 1,630 2,574