โรงเรียนในสังกัด

ตารางรายชื่อโรงเรียน
# ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต จำนวนครู ฟอร์มสรุป
1 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ทุ่งกุลาทอง 30
2 โรงเรียนทรายทองวิทยา ทุ่งกุลาทอง 40
3 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งกุลาทอง 12
4 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ทุ่งกุลาทอง 13
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ทุ่งกุลาทอง 124
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทุ่งกุลาทอง 79
7 โรงเรียนหัวโทนวิทยา ทุ่งกุลาทอง 16
8 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ทุ่งกุลาทอง 11
9 โรงเรียนขัติยะวงษา พระขัติยะวงษา 49
10 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ พระขัติยะวงษา 23
11 โรงเรียนธงธานี พระขัติยะวงษา 33
12 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม พระขัติยะวงษา 37
13 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พระขัติยะวงษา 13
14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พระขัติยะวงษา 162
15 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย พระขัติยะวงษา 19
16 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม พระขัติยะวงษา 26
17 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พระขัติยะวงษา 15
18 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม พระขัติยะวงษา 34
19 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ 17
20 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา พัฒน์วิทย์ 23
21 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พัฒน์วิทย์ 70
22 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พัฒน์วิทย์ 40
23 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ 41
24 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พัฒน์วิทย์ 46
25 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ พัฒน์วิทย์ 14
26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พัฒน์วิทย์ 106
27 โรงเรียนโพนทองวิทยายน พัฒน์วิทย์ 49
28 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม 16
29 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เมืองเกษปทุม 100
30 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เมืองเกษปทุม 116
31 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม 13
32 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เมืองเกษปทุม 24
33 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เมืองเกษปทุม 50
34 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เมืองเกษปทุม 6
35 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม 25
36 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี เมืองแสนสามารถวิทย์ 22
37 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ 13
38 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองแสนสามารถวิทย์ 98
39 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ 34
40 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ 31
41 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ 69
42 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" เมืองแสนสามารถวิทย์ 19
43 โรงเรียนขวาววิทยาคาร ศิลาทอง 20
44 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ศิลาทอง 21
45 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ศิลาทอง 29
46 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ศิลาทอง 17
47 โรงเรียนเสลภูมิ ศิลาทอง 44
48 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศิลาทอง 125
49 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ศิลาทอง 22
50 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ศิลาทอง 29
51 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ศิลาทอง 17
52 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สาเกตนคร 99
53 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สาเกตนคร 37
54 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สาเกตนคร 23
55 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สาเกตนคร 66
56 โรงเรียนสตรีศึกษา สาเกตนคร 210
57 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สาเกตนคร 16
58 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สาเกตนคร 47
59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร 48
60 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สาเกตนคร 15