กลุ่มโรงเรียน/วิทยาเขต

ตารางรายชื่อกลุ่มโรงเรียน/วิทยาเขต
# ชื่อกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู ฟอร์มสรุป
1 ทุ่งกุลาทอง 8 0
2 พระขัติยะวงษา 10 0
3 พัฒน์วิทย์ 9 0
4 เมืองเกษปทุม 8 0
5 เมืองแสนสามารถวิทย์ 7 0
6 ศิลาทอง 9 0
7 สาเกตนคร 9 0