ระบบสารสนเทศครู สพม.27

    

ตารางปฏิบัติการ

แจ้งตารางการปฏิบัติการ

ถือปฏิบัติ ดังนี้
  • 1 – 15 มีนาคม 2559 ครูทุกคนดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.tc.secondary27.go.th
  • 23 มีนาคม 2559 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ สถานที่นัดหมาย
  • 24 – 31 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งโครงการของบประมาณ
  • เมษายน 2559 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตาม ข้อ 3 ทั้งนี้ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทางวิชาการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ ตารางปฏิบัติการ คลิก

มีข้อสงสัยสอบถาม
ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ facebook.com ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ facebook.com
Line ID : sup-o

อัพเดทล่าสุด 300 คน จำนวนครูทั้งหมด 2666

ครูสมัครสมาชิก/อัพเดทข้อมูลล่าสุด

Last registered / Last updated. ...
วีรยุทธ ชัยยันต์ วีระชัย บุญเลิศ เจตวัตร  กฤติยา วิษณุ ภัสวรินทร์ ภัทราภรณ์ วชิระ วิชยะ สิทธิชัย วลัยการ จิราพร สุวดี พงษ์พันธ์ ชุติมา วิชัย สุกันญา พนม  รำไพ  นภาภรณ์ จันทร์จิราพร เอกรินทร์ อำพัน ไวยวิทย์ พิทักษ์ นฤมล ธมนวรรณ คำสัน รัชนี เนาวรัตน์ กุสุมา ศิริวุฒิ ศิริลักษณ์ นรินทร์ พรนภา กรองทอง ชลธิชา ณัฐพงศ์ ธนัญญา นวพล ประสาร เบญจวรรณ พินนะรัตน์ ชาญวิทย์ พงษ์ศักดิ์ ดลฤดี วินัย พรวิไล ฐิติกาญจน์ เยาวเรศ วราพงศ์ พิสิฏฐ์ กาญจนา รักษิณา วรรณนภา ปิยะ สุพจน์ ชลธิชา สุนิษา อมร นรินทร์ กรวรรณ ขนบ นีลวรรณ อนงค์ สุกันญา มนตรี วุฒิชัย มาวดี สุเพียบ วัชระ สมศักดิ์ บัญชา ธนากร ภูมิพัฒน์ เจษฎาพร ชัยสิทธิ์ พงศทอง ศุภชัย นัฐฐา มิตรชัย พรรณี จตุพร กรองแก้ว อมรมิตร ภูรินทร์ อนุวัฒน์ รัศมี อัจจิมา สุรศักดิ์ ธนาพนธ์ รสสุคนธ์ วราภรณ์ ชัยชนะ ชื่นจิตร อมรรัตน์ รุ่งรัตน์ พัชราภรณ์ ประภาส นิจนิรันดิ์ จักรี พัชราภรณ์ ทรงวุฒิ สุนันทา นภัสกรณ์ กาวี ทิวากร นิตินุช  ยิ่งยศ จักษณาพัต เกษกิตติ ประภาพร จรูญ วินิต นิกร สุประเทพ วารีย์ ธีรสิทธิ์ อุบล วันวิสา รพีพรรณ นงเยาว์ ศุภลักษณ์ ทวี สมศักดิ์ พิมณภัทร์ กิตติ  สายสุดา สุนันทาปกรณ์ ยุทธนา กาญจน์สมิดา ประพจน์ นิภาพร  ศิวกร วัชรินทร์ ปาริชาต รัฐพล วิทยา สมปอง นันธิดา นพรัตน์ วรรณชัย รองรัตน์ นงลักษณ์   ปิยมาลย์ กนกวรรณ ชูศิลป์ จุฬาภรณ์ สุรีย์พร วุฒิชัย เตรียมใจ รัตน์ธนพร ดุสิต มาลิน ละออ ยุทธศาสตร์ กมล มนูรัตน์ จารุวรรณลักษณ์ อภิชาติ ประภาพร ขวัญชัย กิรติการ วนัสนันท์ จารุณี กัญญาภัค มลทิรา ศิริพร นิจพร มณีวรรณ เถลิงศักดิ์ สุเทพ จิราภรณ์   จงเพียร สมปอง ลัดดา กรรณิกา ประภากร วีระยุทธ วัชรี กิตติชัย เคลือวัลย์ พวงเพชร กนกวรรณ บุษรา ประภาพร บดินทร์ สุภัค ภรณี วิชิตา สมศรี ชาญณรงค์ อิสระ ภัคนิดา พรพรรณ จตุรภัทร ดอกเตย ปวีณา